SCANDJETS RESEVILLKOR

Innehållsförteckning

 1. Avtalet
 2. Betalning för resan
 3. Resenärens rätt till avbeställning
 4. Resenärens ändringar av resan
 5. Resenärens rätt att överlåta avtalet
 6. Arrangörens ändringar före avresa
 7. Arrangörens ändringar efter avresa
 8. Reklamation och avhjälpande
 9. Resenärens ansvar under resan
 10. Bagage
 11. Tvistlösning
 12. Övrigt
 13. Förbehåll om ändringar

 

Resevillkor Scandjet

 

1 Avtalet

Gå till början av sidan>>

1.1 Avtalet mellan Scandjet och resenären är bindande för parterna när Scandjet har bekräftat beställningen och betalning av anmälningsavgift eller slutlikvid skett enligt Scandjets anvisningar. Den resenär som bokar resan och därmed ingår avtal med Scandjet är beställaren. Beställaren är också den som är betalningsansvarig gentemot Scandjet. Endast beställaren kan göra ändringar i en bokning som rör andra resenärer än den egna personen d.v.s. alla ändringar samt eventuell avbeställning skall göras av den enskilde resenären själv eller av beställaren skriftligen.

1.2 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Scandjet. Om en återförsäljare är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som Scandjet.

1.3 Beställaren är ansvarig för att lämna korrekta uppgifter vid bokningstillfället. Detta innebär att det namn som lämnas vid bokningstillfället måste anges och stavas på exakt samma sätt som i passet då det är detta som används som identifikation vid incheckningstillfället. Beställaren åläggs att kontrollera erhållen bokningsbekräftelse direkt vid bokningstillfället med avseende på att namn är rätt stavade och att alla övriga uppgifter stämmer. Vid felaktigheter åligger det beställaren att snarast kontakta Scandjet för rättelse. 1.4 De uppgifter som återfinns på Scandjets hemsida vid tidpunkten för avtals upprättande enligt 1.1 är bindande. Scandjet har rätten att ändra uppgifter på hemsidan innan avtal har träffats. 1.5 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.6 Resenären ansvarar själv helt och fullt för eventuella anslutningsresor och specialarrangemang som inte sålts av Scandjet. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.7.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis som paketresan är detta att betrakta som en del av aktuell paketresa.

2. Betalning av priset för resan

Gå till början av sidan>>

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan resor med charter-och reguljärflyg och/eller biljettyp.

2.2 Vid bokning av Scandjet charterflyg skall resenären betala en första delbetalning (anmälningsavgift) motsvarande 700 SEK per person senast fem (5) arbetsdagar efter att bokning har gjorts via Internet eller Scandjets callcenter. Resterande betalning skall vara arrangören tillhanda senast tjugoen (21) dagar före avresa. Vid bokning färre än 32 dagar innan avresa måste hela resans belopp betalas omgående. Scandjet förbehåller sig rätten att ha särskilda regler för betalning i samband med specialerbjudanden. I dessa fall framgår detta på hemsidan. Vid behov kan Scandjets call‐center, 0771‐80 50 00 lämna ytterligare information. 2.3 Vid bokning via en resebyrå, via Scandjets call‐center eller via Scandjets hemsida, kan resenären välja att betala on‐line via bankgiro. Väljer resenären att betala via bankgiro har denne fem (5) arbetsdagar på sig att betala den första delbetalningen, enligt punkt 2.1.1, innan bokningen tas bort. OBS! Glöm inte att ange det OCR‐nummer som återfinns på bokningsbekräftelsen. Från och med fjorton (14) dagar före avresa skall betalning företrädesvis ske online. I undantagsfall kan betalning ske via bankgiro eller som direktinsättning. Scandjets kontor tar ej emot kontant betalning. Vid behov, kontakta call‐center, 0771‐80 50 00 för närmare information.

2. 4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med resevillkor, punkt 2.1.1, har Scandjet rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften. 2.4.1 I de fall där resenären har betalat in fel summa eller på annat sätt orsakat att Scandjet tvingats utföra extra banktransaktioner debiteras resenären en administrativ avgift motsvarande den faktiska kostnaden dock lägst 300 SEK. 2.4.2 Önskar resenären avbeställningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan. Avbeställningsskyddet kostar 200 SEK per person. Avgiften för avbeställningsskydd skall alltid betalas samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning av resan.

2.5 Presentkort

Det går inte att kombinera ett presentkort med andra rabatter eller erbjudanden. Presentkorten kan endast användas en gång, om du behöver mer information, tveka inte att kontakta oss på info@scandjet.se eller ring 0771-805000.

3. Resenärens rätt till avbeställning

Gå till början av sidan>>

3.1 Avbeställning av paketresa

3.1.1 Villkoren i pkt 3.4 gäller avbeställning där avbeställningsskydd saknas eller ej är tillämpligt. 3.1.2 Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad. 3.1.3 Sker avbeställning senare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad. Det åligger resenären att se till att avbeställning kommer till Scandjets kännedom utan dröjsmål. Av resenären gjord avbeställning ska anses ha ägt rum, vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Scandjet tillhanda via e‐post eller brev. Avbokningen måste ske skriftligen av resenären själv alternativt beställaren av resan.

3.1.4 Biljetten är personlig och kan ej överlåtas till annan person.

3.2 Avbeställning och ombokning med avbeställningsskydd för paketresa.

3.2.1 Önskar resenären avbeställningsskydd/fri ombokning tecknas detta vid beställning av resan. Avgiften är 200 SEK per person och skall erläggas samtidigt som anmälningsavgiften. Eventuell ombokning till annat datum måste senast ske 21 dagar innan avresa. Ombokning sker i mån av plats och endast till samma boende, adressort och slutdestination.

3.2.2 Resenär som har tecknat avbeställningsskydd och som avbokar under de förutsättningar som anges nedan i stycke 3.2.3 återfår hela den summa som betalats för berörd resenärs resa. Avgift för avbeställningsskydd ingår inte i summan och återbetalas inte. Uteblir läkarintyg gäller samma avbokningsregler  som modul 3.4.

3.2.3 Avbokning med avbeställningsskydd kan göras om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp‐ eller nedstigande led eller familj eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.1 drabbas av dödsfall, allvarlig sjukdom eller olycksfall. Med familj avses två vuxna personer och deras hemmavarande barn skrivna på samma adress. Resenären äger inte rätt att åberopa avbeställningsskydd med stöd av läkarintyg om hans/hennes tillstånd inte var fullgott vid bokningstillfället. Grunden för avbeställningen skall på godtagbart sätt styrkas med t.ex. läkar‐ och/eller släktskapsintyg. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:
 a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
 b) diagnos
 c) dag för första behandling/undersökning
 d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa. 3.2.4 Avbokning med avbeställningsskydd kan göras om händelse drabbar resenären, efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.1, som är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att resan genomförs. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden. Resenären måste på enklaste sätt kunna styrka att händelsen inträffat t.ex. med kopia på ev. polisanmälan eller annat trovärdigt intyg. Avbeställningsskyddet gäller inte om resenären kunnat råda över händelsen eller den kroniska sjukdomen, känt till eller borde ha känt till händelsen då resan beställdes. Större sällskap omfattas även av avbeställningsskyddet om det vid bokningstillfället meddelas ett specifikt syfte med resan. Avbeställningsskyddet träder i kraft om syftet med resan spolieras på grund av att huvudpersonen avbokar under de förutsättningar som anges ovan i stycke 3.2.3.

3.2.5 Avbokning med avbeställningsskydd kan göras om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkten 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Relevanta intyg skall vara Scandjet tillhanda senast 7 dagar efter avbeställningen. Avbeställning skall ske via email eller skriftligt till Scandjet, Vasagatan 46, 411 37 Göteborg.

3.2.7 Efter avbeställningen skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens ändringar av resan

Gå till början av sidan>>

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta senast 21 dagar innan avresa. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.2 Vid ändring av felstavat namn utgår en administrativ kostnad på 700:- per person.

5 Resenärens rätt att överlåta avtalet

Gå till början av sidan>>

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangör en eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.3 Avgiften vid överlåtelse är normalt 700:- per person. Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.

6 Arrangörens ändringar före avresa

Gå till början av sidan>>

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får

ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.2 Ändring av priset

6.2.1Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) –(c) ovan i

denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) -(c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3 Tidtabellsändringar Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen

är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 14 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad

han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för våra charterresor är

följande:

Arrangören äger rätt att ställa in resan om inte minst 20% av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa eller 70 % senast 3 månader innan avresa. Resenären ska snarast skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande till resenären sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 14 dagar före avresan.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.7.3. Scandjet AB äger rätt att ställa in Shoppingresan till Ullared vid färre än 160 bokade platser senast en (1) månad före avresa. Resenären ska då snarast underrättas och inbetalt belopp återbetalas kunden.

7 Arrangörens ändringar efter avresa

Gå till början av sidan>>

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt paketreselagen.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att fel

et beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 Reklamation och avhjälpande

Gå till början av sidan>>

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör ske på resmålet.

Reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 Resenärens ansvar under resan

Gå till början av sidan>>

9.1 Hjälp vid på- och avstigning, rörelsehinder

9.1.1 Resenären är skyldig att i samband med bokningstillfället meddelar om ni behöver assistans på flygplatsen. Med detta avses exempelvis bärhjälp eller att ni behöver en rullstol för att komma ombord på flygplanet.

9.3 Avgångstider och incheckning

9.3.1 Samtliga tider som anges på bokningsbekräftelsen/e‐ticket är att betrakta som preliminär information. Gällande tider framgår på www.scandjet.se, men även dessa kan bli föremål för ändringar. Avgångstider som rör hemresan kan också ändras. Det är viktigt att beställaren lämnat fullständiga kontaktuppgifter (e‐postadress) vid bokning då Scandjet alltid försöker att informera berörda resenärer direkt vid tidtabellsändringar om möjlighet finns. Det är alltid resenärens ansvar att själv kontrollera avgångstiderna inom 48 timmar före avresan på respektive flygplats hemsida, kontakta direkt eller alternativt kontakta arrangörens call‐center under kontorstid.

9.3.2 Resenär ansvara själv för att vara på plats till incheckningen, den som inte är på plats innan incheckningen stänger kommer att vägras ombordstigning utan återbetalning. 


 I regel öppnas incheckningsdisken två timmar före avgång enligt tidtabell. Incheckningen stänger 45 minuter före avgång enligt tidtabell.

9.4 Graviditet

9.1 Gravida tillåts resa fram till 34:e veckan om graviditeten är komplikationsfri.

9.2 Om passageraren gått över till 27:e veckan krävs ett läkarintyg som innehåller flygnummer med flygdatum och graviditetens längd angett i antal veckor. Intyget får ej vara äldre än 7 dagar.

9.3 Personalen ombord har inte utbildning för att förlösa barn. Scandjet tar inte ansvar för eventuella komplikationer som kan ske om förlossningen sker ombord. Ansvaret vilar helt och hållet på den enskilda individ som flyger under graviditeten.

9.5 Nödvändig dokumentation

9.5 Scandjet ansvarar för att förmedla om nödvändig dokumentation men det är resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport till följd av avsaknad av giltigt pass, visum och liknande

10 Bagage

Gå till början av sidan>>

10.1 Varje resenär som fyllt 2 år, får bära med sig upp till 5 kg bagage ombord, så kallat handbagage. Tillåten storlek på handbagaget kan variera mellan olika flygbolag. En mindre väska med förnödenheter som behövs för spädbarnet är tillåtet att medföra i kabinen.

10.2 Säkerhetsbestämmelser för flyg kräver att mängden vätska, gelé och spray som tas med i handbagaget är begränsad till max 100ml (1dl) per behållare och maxantal 10 st behållare per påse. Behållarna (flaskor, burkar, tuber osv.) ska placeras i en genomskinlig en‐liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd. Plastpåsen ska dessutom vara återförslutningsbar. Med vätska avses geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t.ex. vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

10.3 Alla flygresenärer som fyllt 2 år kan fritt ta med en viss mängd incheckat bagage. Vanligtvis ligger maxvikten för medhavet bagage mellan 12‐20 kg per person. Vikten varierar med flygplanstyp och flygoperatör och skall framgå på bokningsbekräftelsen. Barn under 2 år reser i vuxens knä har inte rätt att checka in något bagage.

10.4 Reglerna för att medföra bagage utöver vad som sägs i pkt. 1.3.3, så kallad övervikt, varierar mellan olika flygoperatörer. Mängden tillåten övervikt och debitering sker enligt för flygresan anlitat flygbolags särskilda bestämmelser. Maxvikten per väska (kolli) är dock alltid 30kg.

10.5 Allt bagage som checkas in måste vara märkt med namn och adress, så att det lätt kan identifieras. Om bagage inte uppfyller detta krav kan det medföra väsentlig försening av leveransen av bagaget samt hantering av detta om det skulle komma bort.

10.6  Om ditt bagage skadades i samband med flygresan behöver du en skadeanmälan, s.k. PIR-rapport. Denna får du när du anmäler skadan på flygplatsen.  PIR-rapporten är nödvändig för att ersättning ska kunna betalas ut (då försäkringsbolagen inte ersätter skadat bagage om rapporten saknas).
10.7 Incheckat bagage levereras till innehavaren av bagagets identifieringskvitto på ankomstdestinationens flygplats. Detta innebär att passageraren själv måste hämta sitt bagage på ankomstflygplatsen.


10.8 Av säkerhetsskäl får nedanstående artiklar inte medföras i passagerares bagage på Scandjets flyg: Explosiva ämnen, häribland detonatorer, luntor, detonerande stubiner, tändtrådar, tändrör, granater och minor. Brännbara gaser såsom: gasol och refiller till gaslocktänger och tändare brännbara vätskor, häribland bensin och metanol samt färg och förtunning. Brännbara, fasta ämnen och reaktiva ämnen, häribland magnesium, skärbrännare, fyrverkeripjäser och signalbloss. Oxiderande ämnen och organiska peroxider, häribland blekmedel, reparationssatser till bilkarosser. Giftiga och smittfarliga ämnen radioaktivt material, frätande ämnen, häribland kvicksilver, bilbatterier och våtbatterier, magnetiskt material.

10.9 Följande artiklar kan medföras på Scandjets flyg endast med extra försiktighet: (Mer information om detaljer finns hos servicepersonalen på flygplatsen): Jakt och tävlingsvapen med ammunition. Mediciner och toalettartiklar för personligt behov. Tändstickor och tändare, gaslocktänger och liknande, torris, pacemaker. TVapparater, cd‐spelare och matolja.

11 Tvistlösning

Gå till början av sidan>>

11.1 Skulle tvist uppstå rörande tolkningen eller tillämpningen av avtalet bör parterna försöka lösa tvisten genom förhandlingar.

11.2 Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

12. Övrigt

Gå till början av sidan>>

12.1 För flygresor som köps via Scandjet på flyg som inte chartrats i sin helhet av Scandjet gäller respektive flygbolags villkor. Ombordförsäljning av ytterligare varor, alkohol m.m. sker alltid i respektive bolags regi.

12.2 Varje biljett är personlig och får ej överlåtas till tredje person.

12.3 Bokningsnummer som fås i samband med bokning gäller efter full betalning som biljett.

12.4 Scandjet reserverar sig för eventuella tekniska fel och tryckfel gällande hemsida, resebevisen och kataloger.

12.5 Researrangören förbehåller sig rätten bryta ett avtal efter det ingåtts pga. tekniska fel och tryckfel på hemsidan, resebevis och katalog. Researrangören är bunden till att återbetala resenärens inbetalda belopp.

12.6 Bekräftelse skickas till kund direkt vid bokning av paketresa. Dock har Scandjet på sig 48 timmar under vardagar samt 72 timmar under helg och röda dagar att bekräfta boendet då fullbokningar kan ske och alternativa boenden erbjuds. Vid fullbokat meddelas detta via mail med förslag på annat boende. Accepteras inte alternativet som ges vid fullbokning, har resenären rätt att avboka med rätt till full återbetalning.

12.7 Husdjur tillåts ej.

13 Förbehåll om ändringara

Gå till början av sidan>>

Scandjet reserverar sig för korrekturfel i denna publikation

Skriv ut»